Algemene voorwaarde voor Dierenpension van de Velde te Sluiskil

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Dierenpension: Dierenpension van de Velde te Sluiskil
1.2 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.
1.3 Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.
1.4 Gastheer: Jan of Marjan van de Velde, Visartpolderdijk 3 te Sluiskil.
1.5 Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
1.6 Verzorging: De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
1.7 Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
2.2 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het dierenpension.

Artikel 3 – Inschrijving
3.1Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het dierenpension wordt door de gastheer een klantenkaart gemaakt.
3.2 De klantenkaart bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van het dierenpension en de klant, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzonder kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.

Artikel 4 – Betaling
4.1 De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
4.2 Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van het dierenpension, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.
4.3 Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, geschiedt bij het brengen van het gastdier à contant.
4.4 Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag. Echter wanneer een vervroegde datum 24 uur van te voren wordt gemeld, via mail/telefoon, dan worden de dagen verrekend middels het te betalen bedrag. Dit muv vakanties en hoogseizoen. Wanneer men dit pas aangeeft bij het brengen van het gastdier, blijven de dagen en het totale bedrag wat via de reservering is bevestigd staan. De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden van het dierenpension.
4.5 In geval van niet tijdige betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buiten-gerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
4.6 Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 5 – Rechten en plichten van het Dierenpension
5.1 Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Het dierenpension zal het gastdier zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen.
5.2 Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier medicijnen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.
5.3 Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan het dierenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen.
5.4 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.
5.5 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
5.6 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.
5.7 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.
5.8 Wanneer de klant de boeking annuleert zal, als dat gebeurd binnen 48 uur voor de begindatum van de boeking, 80 % van het totale boekingsbedrag in rekening worden gebracht. Dit is eveneens van toepassing wanneer de klant de boeking niet nakomt.
Annuleert men binnen 5 dagen maar voor 48 uur voor de begintijd van de boeking dan zal de helft van het boekingsbedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Rechten en plichten van de klant
6.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.
6.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
6.3 De klant is verplicht bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs van inenting af te geven. Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven.

Artikel 7 – Ziekte en/of overlijden van het gastdier
7.1 De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in 
de gegeven situatie juist voorkomen.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in hetmaatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.
8.2 Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
8.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.
8.4 Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot een maximum van €300,- (zegge driehonderd euro)
8.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht
In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden tot gevolg.